Библиография

Jurukova, J. – Die Münzprägung von Deultum / Shriften zur Geschichte und Kultur der Antikeq Griechsches Munzwerk/ Berlin, 1973.

Leshtakov, Krassimir – “Bronze Age Grave at debelt, Bourgas region” – In. Trans Europoani, Bonn 1995, p. 39 - 42

Балабанов, Петър – “Тракииски ритоални ями край с. Дебелт, Бургаско”. В: сп. Археология, кн. 3-4, С. 1999 г.

Балабанов, Петър – „Тракийски тюрзис близо до Бургас” – B: ИМЮИБ, VII, 1984

Балабанов, Петър – „Тракийският Дебелт” – В: Националния исторически музей, т. XI, 2000, с. 25 - 31

Балболова – Иванова, Мария – “Средновековната църква и митница при с. Дебелт, Бургаска област и ролята им в българо - византийските отношения през ІХ – Х в.”, В: Studia Archaeologica, Supplementum  І, “Сборник в памет на д-р Петър Горбанов”, С., 2003 г

Балболова-Иванова, Мария – “Дебелт – VІІІ-Хв.”. В: Сп. “Векове”, С. 1991, кн. 1-2, с 50-55.

Божкова, Бистра – „Монетното съкровище от Дебелт” – В: Нумизматика и сфрагистика, 1993, кн. 1-4, с. 58 – 74

Бонева, Илияна – „Късноантичната монетна находка от Деултум” – В: Нимузматика, 1984, кн. 3, с. 23 – 28

Велков, Велизар – „Градът в Тракия и Дакия през късната античност”, С., 1959

Велков, Велизар – „Пътища по Западното Черноморие в предримската епоха” – В: ИВАД, XIV, 1963, с. 25 – 34

Дамянов, Стефан – “Археологически открития в Дебелт”, В: Алманах “Море”, Бургас, кн. 1, с. 236 – 237.

Дамянов, Стефан - “Проучванията в Дебелт –проблеми и переспективи”., В: Странджанско сакарски сборник, т. ІІ, кн. 2, с. 91-93.

Дамянов, Стефан – “Тьпожный центр ІХ в. в районе Дебелта”, (предварительное сообщение), B : Bulgaria Pontica. Medi Aevi., т. ІІІ, С. 1993 г.

Дойков, Димчо – “Отново за надписа върху моливдовула от Дебелт”  В: Известия на Националния исторически музей, т. ХІ, С. 2000, с. 31- 35.

Дражева, Цоня – “Някои проблеми на градоустройственото развитие на Дебелт в V – Х в.” В: Известия на Националния исторически музей, т. ХІ, С. 2000, с. 25-31

Дражева, Цоня – “Сграфито керамика от средновековния Дебелт”. В: Странджанско сакарски сборник, т. ІІ, кн. 2, с. 94-98.

Йоиданов, Иван – “Печатите на комеркиарията в Дебелт”. В: “Поселищни проучвания”, кн. 2, С. 1992г.

Карайотов, Иван, Кияшкина, Петя, Господинов, Константин – Бургас. Вечното пристанище. ,Бургас, 2000г.

Костова, Красимира, Балабанов, Петър – “Национален археологически резерват “Деултум – Дебелт” – проучвания и переспективи”. В: Паметници, реставрация музеи. С. 2003 г.

Петков, Августин – “Геофизични проучвания в археологически резерват Деултум” В: Известия на Националния исторически музей, т. ХІ, С. 2000, с. 35- 63.

Петрова, Светла – „ Архитектурни детайли от IIII в. От Деултум” – В: сп. Археология, 2002, кн. 3, с. 34 – 42

Юрукова, Йорданка – „Редки образци на скулптурната пластика върху монети на Деултум” – В: Нумизматика, 1972, кн. 3, с. 9 – 13

Юрукова, Йорданка – „Едноизображение на кошер върху монети на Деултум” – В: МПК, 1970, кн. 2, с. 21 – 22